Nieważność małżeństwa

Na początek uporządkujmy fakty i rozwiejmy mity:

W Kościele Katolickim nie ma rozwodów.

Małżeństwa sakramentalnego zawartego ważnie i dopełnionego nie można anulować. Tymczasem powielanie błędnych określeń jak rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, unieważnienie małżeństwa, stworzyło w społeczeństwie iluzję istnienia instytucji rozwodów kościelnych.

W takim razie na czym polega kanoniczny proces sporny?

Jeśli w jednym z małżonków lub obojgu rodzi się wątpliwość na temat ważności małżeństwa (przyczyny takowych opisano w kolejnych zakładkach), wówczas strona powodowa kieruje do kompetentnego trybunału kościelnego tzw. skargę powodową. Sąd biskupi, po stwierdzeniu, iż powód posiada legitymację procesową czynną (czyli ma prawo wszcząć proces jako strona w sprawie czyli jako jeden z małżonków), skargę skierowano pod adres kompetentnego trybunału, skarga nie zawiera wad formalnych ani materialnych, a z opisu pożycia wynika istnienie wątpliwości co do ważności małżeństwa, przyjmuje pismo skargowe i rozpoczyna się postępowanie kanoniczne, którego etapy opisujemy w odrębnej zakładce.

Pierwszy krok czyli skarga powodowa.

Elementem inicjującym postępowanie przed trybunałem kościelnym jest przekonanie o nieważności małżeństwa lub przynajmniej wątpliwość wynikająca z przebiegu pożycia. Kolejnym krokiem jest pozew czyli skarga powodowa wnoszona przez jednego z małżonków lub oboje. To kluczowy dla postępowania kanonicznego dokument inicjujący postępowanie, różniący się zasadniczo od pozwu rozwodowego. Podkreślmy to raz jeszcze: dobrze napisana skarga to zawarcie w niej prawdy o małżeństwie stron, nie zaś konfabulacji czy wybiórczych informacji świadczących „za nieważnością”. Skargą powodową nie są też przelane na papier żale i frustracja osoby rozczarowanej nieudanym związkiem, choć trudno „na chłodno” analizować rozpad wspólnoty małżeńskiej. Czym jest więc skarga? To usystematyzowana informacja dla trybunału kościelnego sporządzona z zachowaniem norm prawa kanonicznego, prawdziwa w swej treści, obiektywnie i syntetycznie ujmująca kluczowe dla kwestii nieważności fakty, a nade wszystko podająca podstawę prawną sporu.

Czy wynajęcie pełnomocnika jest konieczne?

W sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa strona może korzystać z_pomocy adwokata kościelnego – kanonisty, który służy wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Pomoc prawnika kościelnego to także konsultacja dotycząca formuły wątpliwości, ustalenie tytułu nieważności małżeństwa, sporządzenie skargi powodowej, pomoc w skompletowaniu materiału dowodowego, obecność w czasie przesłuchania stron i świadków, stawiennictwo w czasie publikacji akt, przygotowanie głosu obrończego i odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego, sporządzenie i zgłoszenie apelacji lub nowe wniesienie sprawy. Adwokat kościelny może przeglądać akta sprawy jeszcze przed ich publikacją, odbierać z Sądu odpisy akt, monitorować przebieg procesu. Reprezentowanie strony przez pełnomocnika w procesie przed trybunałem kościelnym jest zalecane (z uwagi na specyfikę procesów kościelnych i skąpą wiedzę społeczeństwa na temat ich przebiegu), ale opcjonalnie może on także towarzyszyć stronie jedynie na poziomie tworzenia skargi i konsultacji w trakcie trwania procesu. Należy bowiem pamiętać, iż to powód (czyli mąż i/lub żona) jest inicjatorem procesu, dowodzi prawdy o swoim małżeństwie, a kluczowe dla przebiegu postępowania jest poprawne sformułowanie kompletnej skargi powodowej oraz złożenie prawdziwych zeznań z przedłożeniem dowodów w sprawie (wskazanie świadków i innych dowodów jak listy, maile, zaświadczenia lekarskie, fotografie itp. w zależności od specyfiki sprawy). Wybór więc należy do samego zainteresowanego: czy prawnik-kanonista ma reprezentować stronę w trakcie trwania procesu czy może pomóc w prawidłowym i zgodnym z faktami zredagowaniu skargi? Każda z tych opcji jest realizowana przez naszą kancelarię.

Skarga powodowa to nie pozew rozwodowy.

Ze względu na słabą wiedzę z zakresu prawa kanonicznego, skargi powodowe pisane przez osoby nieprzygotowane do tego, w tym także prawników bez przygotowania kanonistycznego, często zawierają błędy i opisane są w nich sytuacje z punku prawa kanonicznego nie mające znaczenia dla procesu, a brak jest informacji istotnych dla wszczętego postępowania. Niewłaściwie napisana skarga powodowa (uwaga! obfita objętość skargi wcale nie oznacza, że napisano ją prawidłowo) może skutkować jej odrzuceniem przez sąd kościelny. Podkreślić należy, iż emocje, którymi kieruje się sam zainteresowany, konstruując samodzielnie pozew, głębokie zranienia, psychiczne rany zadane w trakcie pożycia, skutecznie zaciemniają obraz sytuacji, a tylko w ścisłej korespondencji z faktami możemy stworzyć dokument, który zyska aprobatę Trybunału Kościelnego i posłuży za wyjściową do realizacji całości procedury kościelnej.

Pomożemy wyrazić prawdę.

Kancelaria Kanoniczna Sylwii Mazurczak specjalizuje się w tworzeniu skarg powodowych zgodnych z normami prawa kanonicznego, zawierających wszystkie istotne punkty wymagane do rozpoczęcia postępowania. Dotykając intymnego tematu wspólnoty małżeńskiej, pamiętamy, że zgłaszające się do nas osoby pozostają obecnie najczęściej już w nowych związkach niesakramentalnych i mając przeświadczenie o nieważności zawartego małżeństwa kościelnego, żyją w ciągłym rozdarciu, pragnąc uporządkować swoja sytuację w Kościele. Potrzeba dużej odwagi by zdobyć się na pierwszy krok w zainicjowaniu postępowania sądowego, zniechęceniem napawa także obiegowa, mylna opinia o „wieloletnich, kosztownych procesach kościelnych”. Dlatego tak ważny jest moment tworzenia skargi i na tym etapie służymy pomocą, pamiętając o celu naszych działań jakim jest dotarcie do prawdy.  Wersja finalna skargi powodowej poprzedzona drobiazgowym wywiadem i zebraniem niezbędnych informacji, jest więc zawsze wnioskiem powoda lub powódki, któremu nadajemy jedynie odpowiednią formę, dbając o to by nie pomijając istotnych faktów, nie dryfować poza sedno sprawy.

Nie składamy obietnic bez pokrycia

Na naszej stronie znajdą Państwo materiały, które mogą stanowić wyjściową do przemyśleń na temat istoty kanonu, w oparciu o który pragną Państwo złożyć pozew skargowy. Pozostajemy do dyspozycji, jeśli będą Państwo chcieli zlecić nam następnie konstrukcję skargi powodowej. Służymy wszechstronną pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej. Nie pozostawiamy Państwa samym sobie, ale wspieramy merytorycznie i psychologicznie aż do finału postępowania. Przy tym uczulamy na to, by nie ulegać wizjom “wygranego procesu kościelnego” roztaczanym przez wiele podmiotów prowadzących podobną do naszej działalność. Uczciwość i obiektywizm nakazują nam wyjaśnić, że dobrze skonstruowana skarga powodowa wniesiona i przyjęta przez trybunał kościelny jest zaledwie inicjującym, choć według nas, kluczowym momentem procesu. Postępowanie kościelne opiera się na filarach prawdy i dowodu. Pomagamy do nich dotrzeć, służąc wiedzą merytoryczną i doświadczeniem procesowym. Nie zaniedbujemy żadnego detalu, z pozoru dla Państwa marginalnego. Po nadaniu sprawie biegu czuwamy nad dalszymi etapami postępowania, co daje gwarancję, że pozostają Państwo pod kompetentną opieką.

Dziękujemy za zaufanie.