Dodatkowe usługi


  • Upadłość konsumencka – postępowanie sądowe wszczęte na wniosek osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a wobec swej niewypłacalności nie jest w stanie regulować zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika lub umorzeniu części bądź całości zadłużenia.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – skargi na czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności, naruszenie interesów skarżących, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta