Prawo pracy

Prawo pracy


Gałąź prawa obejmująca ogół regulacji dotyczących praw i obowiązków stron stosunku pracy tj. pracownika i pracodawcy. Dotyka ona takich zagadnień jak: powstanie, ustanie i zmiana stosunku pracy, obowiązki oraz prawa pracownika i pracodawcy, czas pracy, wynagrodzenie, urlopy, uprawnienia związanych z urodzeniem dziecka, mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu, rozstrzyganie kwestii spornych.

Biuro konstruuje pisma prawne oraz świadczy usługi doradcze w powyższym zakresie.