Prawo rodzinne

Usługi biura prawnego w obszarze prawa rodzinnego


Prawo rodzinne reguluje stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi, zajmując się także stosunkami wynikającymi z przysposobienia, opieki i kurateli. Zasady na których opiera się ta gałąź prawa to: szczególna ochrona rodziny i dziecka przez system prawny państwa, zasada dobra dziecka, zasada współdziałania na rzecz rodziny oraz zaspokojenia jej potrzeb, zasada dobra rodziny, zasada równości małżonków. Biuro prawne obok merytorycznej pomocy w przygotowaniu pism prawnych z tak szerokiego obszaru, jakim jest prawo rodzinne, oferuje także psychologiczne wsparcie w trudnych i często bolesnych kwestiach dotykających nie tylko powoda, ale także osoby blisko z nim związane.

Redakcja pism prawnych i doradztwo :

 1. z zakresu stosunków między małżonkami:
  • rozwód i separacja;
  • unieważnienie małżeństwa;
  • alimenty na rzecz byłego małżonka;
  • zabezpieczenie na czas trwania postępowania;
  • podział majątku wspólnego;
  • rozdzielność majątkowa;
  • ochrona małżonka przed przemocą;
 1. z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi:
  • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, opieka naprzemienna);
  • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, ustalenie ojcostwa;
  • kontakty z dzieckiem (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, powinowaci, sprawujący uprzednio pieczę etc.);
  • alimenty na rzecz dziecka (podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku);
  • roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego;
 1. Pozostałe kwestie takie jak: przysposobienie i piecza zastępcza, ubezwłasnowolnienie, dochodzenie świadczeń socjalnych.