Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne


Prawo kanoniczne stanowi niezależną od prawa świeckiego gałąź prawa. Jest wewnętrznym prawem Kościoła katolickiego. Podlegają mu zatem ci, którzy przez chrzest włączeni zostali do wspólnoty Kościoła. Prawem każdego małżonka połączonego węzłem sakramentalnym jest zadać pytanie o ważność tego węzła, a prawem i obowiązkiem trybunału kościelnego rozstrzygnąć tę wątpliwość. Jednym z najczęściej stosowanych procesów w kanonicznym porządku prawnym, jest więc proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa – postępowanie całkowicie odrębne i różne od świeckiego rozwodu cywilnego.

Kanoniczny proces małżeński zmierza przede wszystkim do odkrycia prawdy o konkretnym małżeństwie. Jego istotą staje się poznanie faktycznej sytuacji sakramentalnej stron. Małżeństwo bowiem, choć zewnętrznie zawarte, bez względu na czas trwania pożycia, mogło zostać prawnie zawarte nieważnie, od początku zatem węzeł małżeński między stronami nie powstał. Zachodzi tu nieważność czynności prawnej. Orzeczenie nieważności nie tworzy nowej rzeczywistości lecz stwierdza stan istniejący między stronami od początku, oznacza bowiem, że nupturienci prawnie zawarli nieważnie małżeństwo, a prawomocny wyrok sądu kościelnego uznaje je za osoby stanu wolnego, mogące zawrzeć nowe małżeństwo.

Kancelaria kanoniczna oferuje usługi prawne w obszarze prawa kościelnego tj. przede wszystkim merytoryczną wiedzę dotyczącą materii kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego. Będąc przedstawicielami strony lub stron, adwokat kościelny aktywnie działa na rzecz stwierdzenia prawdy o zawartym ważnie bądź nieważnie małżeństwie. Aktywność tę sprowadza się do kilku kluczowych obszarów:

  • formułowania podstawy prawnej wniesionego sporu oraz doboru środków dowodowych
  • tworzenia skargi powodowej i pozostałych pism prawnych w trakcie trwania instancji
  • porady prawnej (bądź reprezentacji) w trakcie trwania całego procesu
  • ewentualnej apelacji od wyroku negatywnego bądź nowego wniesienia sprawy
  • pozostałych czynności okołoprocesowych jak np. zdjęcie klauzuli wyrokowej
  • pomoc prawna w postępowaniu o uzyskanie dyspensy super rato (od małżeństwa zawartego i niedopełnionego)