Jak działamy w procesie kanonicznym?

Procedura kanoniczna

 • Konsultacja wstępna (bezpośrednio lub zdalnie) – pozwala zarysować podstawę prawną sporu i ocenić możliwości realizacji procesu kościelnego z uwagi na przesłanki za nieważnością małżeństwa oraz posiadane dowody.
 • Wskazanie właściwego trybu procesowego – adwokat kościelny dysponując wiedzą merytoryczną z zakresu doktryny i orzecznictwa kanonicznego stwierdza czy sprawa kwalifikuje się do procesu skróconego przed biskupem czy też należy zastosować zwykłą procedurę sporną.
 • Sporządzenie pisma skargowego – ze względu na specyfikę procesu kościelnego skarga powodowa powinna spełniać wymogi formalno-prawne odmienne od pozwu rozwodowego, co ma ogromne znaczenie ze względu na wagę tego najważniejszego dokumentu inicjującego postępowanie kanoniczne.
 • Dobór materiału dowodowego – przeświadczenie o nieważności małżeństwa musi być wsparte rzetelnymi dowodami, pośród których wskazuje się zeznania świadków oraz dowody innego rodzaju (dokumenty, listy, maile, ekspertyza medyczna itd.). Prawnik kanonista udziela wsparcia w poszukiwaniu i kwalifikacji dowodów ze względu na ich wiarygodność i wagę procesową.
 • Obsługa prawna etapu zawiązania sporu – instruowanie klienta o prawidłowym sposobie wniesienia sprawy, redakcja odpowiedzi na dekret wszczynający spór, usunięcie ewentualnych braków formalnych, rekurs przeciwko ewentualnemu odrzuceniu skargi.
 • Pomoc prawna na etapie tzw. “instrukcji sprawy” – adwokat kościelny udziela wsparcia merytorycznego dotyczącego postępowania dowodowego a zwłaszcza procedury przesłuchania przed trybunałem kościelnym. Nieodzowne w tej specyficznej sytuacji, w której klient znajduje się najczęściej po raz pierwszy jest także wsparcie psychologiczne.
 • Publikacja akt – prawnik kanonista reprezentujący stronę procesową zapoznaje się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym także (o ile podstawa prawna wymaga takowej) z ekspertyzą biegłego.
 • Głos obrończy – po zapoznaniu się z materiałem dowodowym oraz uwagami przedwyrokowymi obrońcy węzła małżeńskiego, w porozumieniu z reprezentowanym klientem, zostaje sporządzone pismo procesowe, w którym strona odnosi się do przedłożonych dowodów.
 • Wyrok końcowy – po otrzymaniu dekretu za nieważnością małżeństwa, o ile jest w nim zawarta klauzula wyrokowa zakazująca zawarcia ponownego związku małżeńskiego, adwokat pomaga przeprowadzić procedurę zdjęcia tegoż zakazu zgodnie z dostępnymi instrumentami prawnymi.
 • Pomoc prawna na szczeblu apelacyjnym – jeżeli postępowanie w I instancji zakończy się wyrokiem negatywnym (za ważnością małżeństwa), kolejnym etapem jest przygotowanie apelacji do trybunału II instancji. W przepisanym procedurą czasie prawnik kanonista wnosi poparcie apelacji umocowane w faktach i dowodach.
 • Dyspensa super rato – obok kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa istnieje inny instrument prawny stosowany w ściśle określonych wypadkach, tj. dyspensa od małżeństwa zawartego, ale niedopełnionego. Prawnik na życzenie zainteresowanego petenta konstruuje stosowną prośbę do Biskupa Rzymu o udzielenie tego aktu łaski poprzez rozluźnienie ustawy czysto kościelnej w konkretnym przypadku.

facebook.com linkedin.com twitter.com

Ostatnie wpisy

Wokół prawa małżeńskiego – Małżeńskie Zobowiązanie
Artykuł ukazał się w październikowym numerze (10/2023) miesięcznika “W NASZEJ RODZINIE” w ramach cyklu autorskich
Wokół prawa małżeńskiego – Zanim powiesz “Kocham”
Artykuł ukazał się we wrześniowym numerze (9/2023) miesięcznika “W NASZEJ RODZINIE” i otwiera cykl autorskich
Przyczyny nieważności węzła
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa: Przeszkody zrywające –
Proces skrócony
Formuła tzw. processus brevior coram Episcopo wprowadzona przez papieża Franciszek w Liście Apostolskim Mitis iudex
adwokat w procesie kościelnym Adwokat w procesie kościelnym
Obecność adwokata kościelnego w toku postępowania sądowego jest istotna i pożyteczna dla jego przebiegu, zachowania
Sądy kościelne w Polsce
Aby zainicjować proces kanoniczny przed trybunałem kościelnym, należy prawidłowo wybrać tzw. właściwość miejsca. Proces można
To nas wyróżnia
Znajomość tematu w praktyce w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w postępowaniach przed trybunałami
Opinie
„Jestem wdzięczna i bardzo zadowolona ze współpracy. Potrzebowałam pomocy w sprawie stworzenia pisma do Sądu
Witamy na stronie Kancelarii Kanonicznej i Biura Prawnego Sylwii Mazurczak
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów w kraju i poza granicami. Dzięki środkom komunikacji